Kik vagyunk

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítvány („Alapítvány”) vállalja, hogy személyes adatait megvédi és tiszteletben tartja. Az Alapítvány az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az adatvédelem iránt, rendkívül fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A jelen szabályzat meghatározza, hogy milyen jogi alapon dolgozzuk fel azokat a személyes adatokat, amelyeket Öntől gyűjtünk vagy amelyeket Ön ad meg nekünk. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat, hogy megértse az Ön személyes adatait érintő elveinket és gyakorlatunkat, és hogy miképpen kezeljük azokat.

 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás a weboldal látogatókkal, hírlevél feliratkozókkal és támogatókkal.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulásán felül a partnerekkel kötött szerződések teljesítése, valamint az adatgazda jogos érdeke.

 

Az Alapítvány székhelye: 1146 Budapest, Cházár András u. 10.

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 657., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság 

Az Alapítvány telefonszáma: (+36 1)  343-6934

Az Alapítvány  email címe: radnotialapitvany@gmail.com

Az Alapítvány  weboldala: https://radnotialapitvany.hu

Az Alapítvány képviselője és elérhetőségei: dr. Molnár Katalin, email: Molnar.Katalin@radnoti.elte.hu

 

 

 

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kell, hogy az Alapítvány rendelkezésére bocsássák. Így különösen megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására. Az Alapítvány nem felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért.

A szolgáltatás teljesítéséhez harmadik feleket veszünk igénybe. A harmadik fél szolgáltatók (“Külső szolgáltató”) az alábbiak:

 

Google Adwords: https://adwords.google.comhttps://policies.google.com/privacy?hl=e – szolgáltatását vesszük igénybe, hogy hatékonyan hirdethessünk. Ennek érdekében engedélyezzük a Google Adwords-nek a cookie-k alkalmazását.

Google Analytics: https://analytics.google.com;  https://policies.google.com/privacy?hl=en – segítségével, hozzáférünk az oldalunkra látogatók cookie-jaiban eltárolt információihoz.

Facebook Ads: https://www.facebook.com/business/products/ads – szolgáltatását vesszük igénybe, hogy hatékonyan hirdethessünk. Ennek érdekében engedélyezzük a Facebook Ads-nek a cookie-k alkalmazását.

Brevo:  https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/–  arra használjuk, hogy önnek célzott emailüzenetet, hírlevelet küldhessünk, profiljával vagy célzott ajánlattal kapcsolatban.

Barion: https://www.barion.com/hu/ – az online bankkártyás adományok a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A személyes adatok tárolása elektronikus formában történik. Azokba betekinthetnek a fenti külső szolgáltatókon túl:

  • Az Alapítvány Kuratóriumának Tagjai
  • Az Alapítvány felügyelőbizottságának tagjai
  • Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezetése
  • Az Alapítvány informatikai partnere: Panem Multimédia Stúdió (1145 Budapest Szugló u. 9-15., www.panem.hu)

A fentieken túl cégünk adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

 

 

 

AZ ÁLTALUNK GYŰJtött adatok

Az Önről gyűjtött adatok. A szolgáltatásunk minden egyes látogatása során az alábbi adatokat gyűjtjük automatikusan, melyet profilalkotáshoz is felhasználunk:

Technikai információk, beleértve az eszköze által az internethez történő csatlakozáshoz felhasznált internet protokoll (IP) címet, az Ön belépési adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna-beállításokat, a böngésző plug-in típusait és verzióit, az operációs rendszert és platformot;

az Ön látogatására vonatkozó információkat, beleértve a teljes Egységes Forrásazonosítót (URL), a szolgáltatásunkra, azon keresztül vagy onnan történő kattintásokat (beleértve azok dátumát és időpontját), az Ön által megtekintett vagy keresett termékeket, helyszíneket vagy szolgáltatásokat, az oldal válaszidejeit, az egyes oldalakon vagy alkalmazásokban töltött időt, az oldalon végzett műveletek adatait (pl. lapozás, kattintás, és a kurzor mozgatása), az oldalról való ellépéshez használt módszereket. 

Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy Önnek joga van arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok fenti célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is.


Információk, amelyeket más forrásokból gyűjthetünk. Ezek olyan információk, amelyeket akkor kapunk Önről, ha Ön az általunk működtetett egyéb weboldalakat vagy általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe veszi. Szorosan együttműködünk harmadik felekkel (így például üzleti partnerekkel, műszaki, fizetési és szállítási alvállalkozókkal, reklámhálózatokkal, analitika szolgáltatókkal, keresési információ szolgáltatókkal). A jelen adatkezelési szabályzatban meghatározzuk azokat a célokat, amelyekre a fenti információkat fel kívánjuk használni.


A további információkkal állunk rendelkezésére. Ha további információkat szeretne megtudni az általunk Önnek nyújtott szolgáltatásokhoz igénybe vett külső szolgáltatókról, kérjük, küldjön egy emailt az alábbi címre: radnotialapitvany@gmail.com

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása esetén annak visszavonásáig, a vonatkozó törlési kérelem benyújtásáig történik, illetve a vonatkozó jogviszony fennállása (profil megléte) alatt, valamint amennyiben Ön fizetési késedelembe esett, úgy fennálló tartozásának kiegyenlítéséig adatait társaságunk jogosult kezelni és feldolgozni.

 

Az Alapítvány külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy cégünk, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

 

Az adatok tárolása:

 

Az Öntől begyűjtött adatokat nem adhatjuk ki vagy tárolhatjuk az Európai Gazdasági Térségen (“EGT”) kívüli helyszínre vagy helyszínen. Az adatokat az EGT-ben működő munkatársak kezelik, akik nekünk vagy valamelyik beszállítónknak dolgoznak. Ide tartozhatnak egyebek között az Ön megrendeléseinek teljesítésével, a fizetési adatainak feldolgozásával vagy a támogatási szolgáltatások nyújtásával foglalkozó munkatársak. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul a fenti adatátadáshoz, tároláshoz vagy kezeléshez. Minden szükséges lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.


Az Ön által megadott összes adatot biztonságos szervereinken tároljuk. Miután megkaptuk adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági megoldásokat alkalmazunk, hogy megakadályozzunk bármely jogosulatlan hozzáférést.

 

Szolgáltatásunk esetenként partnereink hálózataira, reklámozók és kapcsolt vállalkozások weboldalaira vagy arról mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha a fenti weboldalakra mutató hivatkozásra kattint, vegye figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek és mi nem vállalunk felelősséget az ilyen szabályzatokért. Kérjük, ellenőrizze ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatokat megadna ezeken a weboldalakon.

 

Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kell, hogy az Alapítvány rendelkezésére bocsássák. Így különösen megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására. Az Alapítvány nem felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

Ha egy adatkezelési cél az Alapítvány vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez Budapest\1388818.11 2 szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet az Alapítvány a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérelem esetén rendelkezésre bocsátja. 

Az Alapítvány kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat az Alapítvány nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az adatokhoz az Alapítványon belül alapvetően az alábbi személyek férhetnek hozzá:

  • Az Alapítvány Kuratóriumának Tagjai
  • Az Alapítvány felügyelőbizottságának tagjai
  • Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezetése

Ha az adatmegőrzési időként a Tájékoztató igények elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig, meghosszabbítja. Az adatmegőrzési idő meghatározásának alapja általában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

Az Ön jogai:

 

Ön jogosult kérni, hogy személyes adatait ne kezeljük marketingcélokra. A fenti adatkezelés letiltásának jogát úgy gyakorolhatja, hogy a radnotialapitvany@gmail.com  email-címen megkeres bennünket.

Önnek joga van:
– személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni

– az adatkezelést korlátozni
– a személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni
– az adathordozhatósághoz
– személyes adatainak törléséhez.

Ha bármelyik fenti jogát gyakorolni kívánja, kérjük, keressen meg minket az e-mail címen.

 

Az Alapítvány megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Alapítvány a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Alapítvány megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Ha az Alapítvány az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén cégünk tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 
Ön jogosult bármikor panaszt tenni az adatainak kezelése ellen, a panaszt írásban kell elküldeni a radnotialapitvany@gmail.com  címre; amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem válaszoltuk meg megfelelően vagy kellő időben (a kéréstől számított 25 napon belül), megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, az Alapítvány ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 
 A GDPR rendelkezései szerint Önnek joga van hozzáférni az általunk Önről tárolt adatokhoz. Hozzáférési jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhatja. Minden hozzáférési igényt a  radnotialapitvany@gmail.com címre kell benyújtani, ehhez valamilyen azonosító dokumentumot, például útlevelet vagy jogosítványt kell bemutatni a személyazonosságának igazolására. Minden hozzáférési igényt a kérés benyújtásától számított 25 napon belül kell feldolgozni. Kérelemre cégünk tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Alapítvány köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként. Az érintett tájékoztatását az Alapítvány a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

 

Adatvédelmi szabályzatunk módosításai

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az adatkezelési szabályzatunkban történt jövőbeli módosításokat ezen az oldalon tesszük közzé és – ha szükséges – e-mail-ben is közöljük Önnel. Kérjük rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, hogy ellenőrizze Adatvédelmi szabályzatunk hatályos változatát vagy esetleges módosításait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a https://radnotialapitvany.hu/adatvedelmi-iranyelvek  

 

A jelen adatvédelmi szabályzatra vonatkozó bármely kérdést, észrevételt és kérést szívesen fogadunk a radnotialapitvany@gmail.com  email-címen.https://www.barion.com/hu/